Trailer

Trailer:

  • Ranveer vs. Wild with Bear Grylls (2022) (พากย์ไทย) trailer
  • คลิกผ่านรายการพิเศษแบบโต้ตอบนี้ เพื่อช่วย รันเวียร์ ซิงห์ และนักผจญภัย แบร์ กิลล์ กล้าหาญในถิ่นทุรกันดารเซอร์เบียเพื่อค้นหาดอกไม้หายาก