Trailer

  • CHARLIE ST. CLOUD (2010) สายใยรักสองสัญญา(พากย์ไทย) trailer
  • เรื่องราวกล่าวถึงชีวิตของนักประพันธ์บทกวีขายดีของญี่ปุ่น Toyo Shibata ซึ่งเธอเริ่มเขียนบทกลอนครั้งแรกเมื่ออายุ 92 ปี และรวบรวมเพื่อตีพิมพ์ครั้งแรกในชื่อชุด “Kujikenaide” (“Dเรื่องราวกล่าวถึงชีวิตของนักประพันธ์บทกวีขายดีของญี่ปุ่น Toyo Shibata ซึ่งเธอเริ่มเขียนบทกลอนครั้งแรกเมื่ออายุ 92 ปี และรวบรวมเพื่อตีพิมพ์ครั้งแรกในชื่อชุด “Kujikenaide” (“Don t lose heart”) ในปี 2009 และได้ถูกจำหน่ายไปมากกว่า 1.5 ล้านเล่มon t lose heart”) ในปี 2009 และได้ถูกจำหน่ายไปมากกว่า 1.5 ล้านเล่ม