Trailer

  • หัวใจเธอสยบโลก trailer
  • เรื่องราวของกลุ่มที่ต่อสู้เพื่อสิทธสตรี ในสหราชอาณาจักร โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงศตวรรษที่ 20  ม้อด สตรีที่ต่อสู้ด้วยการเดินเท้ายอมแลกชีวิตและครอบครัวเพื่อเรียกร้องความเป็น ธรรมจากระบบการเมืองอันฟอนเฟอะ เพื่อให้ผู้หญิงในสหราชอาณาจักรมีสิทธิที่จะเลือกตั้ง