Trailer

  • BNK48 One Take (2020)(เสียงไทย) trailer
  • สารคดีเรื่องนี้รวบรวมความรู้สึกและช่วงเวลานับตั้งแต่การประกาศการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 1 จนกระทั่งหลังจากผลลัพธ์สุดท้ายออกมา