Trailer

  • ทัพเหล็กโค่นอำนาจ trailer
  • เรื่องราวเกิดขึ้นในอังกฤษในปี 1215 ในสมัยที่ พระราชาจอห์น กษัตริย์ของอังกฤษยังครองราชอยู่ ซึ่งชื่อเสียงของเขาในด้านของการ ข่มขืน , ฆ่าคน และ ข่มเหงผู้คนไปทั่วนั้น มีแต่คนรู้กันทั้งนั้น จนกระทั่งพวกชาวบ้าน และ คนต่างๆทนไม่ไหว จนต้องให้ พระราชาจอห์น เซ็นต์สัญญาเพื่อว่า จะไม่ข่มเหงพวกเขาอีก